Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

§ 1. Rezygnacja z zamówienia, zwrot towaru
 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny tylko do momentu, gdy Omasz.pl nie wyśle Kupującemu informacji o wysłaniu przesyłki.
2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Omasz.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia wysyłanego na omasz@omasz.pl.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
4. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.  W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Omasz.pl o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko), na przesyłce w widocznym miejscu powinien widnieć napis „ZWROT”. Nie zastosowanie się do powyższych wymagań będzie uniemożliwiało skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Konsument.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Omasz.pl zwróci Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeśli Konsument  wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, oferowany przez Omasz.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Wysokość zwrotu: cena zakupionego towaru oraz najtańszy koszt dostawy w wysokości 8,99zł.
8. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem bankowym na wskazane konto bankowe przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Omasz.pl zwróconego towaru.
9. Omasz.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Konsumenta za pobraniem.
10. Zgodnie z art. 38. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

11. Klient może zwrócić Towar na adres: Agromat Sp. J, Janówka 2, 16-300 Augustów z dopiskiem ZWROT.

 


§ 2. Zasady postępowania reklamacyjnego
 

1. Składając reklamację należy wysłać do Omasz.pl reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie Sklepu internetowego Omasz.pl.
2. Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym wadliwy towar dotrze do Omasz.pl
3. Omasz.pl przesyła zareklamowany towar do producenta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Omasz.pl odsyła towar na własny koszt.
4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Omasz.pl
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty pokrywa Klient.