Zwroty i reklamacje

§ 1. Rezygnacja z zamówienia, zwrot towaru
 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny tylko do momentu, gdy Omasz.pl nie wyśle Kupującemu informacji o wysłaniu przesyłki.
2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Omasz.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia wysyłanego na omasz@omasz.pl.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
4. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.  W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Omasz.pl o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko), na przesyłce w widocznym miejscu powinien widnieć napis „ZWROT”. Nie zastosowanie się do powyższych wymagań będzie uniemożliwiało skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Konsument.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Omasz.pl zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeśli Konsument  wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, dostępny sposób dostarczenia oferowany przez Omasz.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Wysokość zwrotu: cena zakupionego towaru oraz koszt dostawy w wysokości 8,99zł.
8. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem bankowym na wskazane konto bankowe przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Omasz.pl zwróconego towaru.
9. Omasz.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Konsumenta za pobraniem.
10. Zgodnie z art. 38. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

11. Klient może zwrócić Towar na adres: Agromat Sp. J, Janówka 2, 16-300 Augustów z dopiskiem ZWROT.

 


§ 2. Zasady postępowania reklamacyjnego
 

1. Składając reklamację należy wysłać do Omasz.pl reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie Sklepu internetowego Omasz.pl.
2. Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym wadliwy towar dotrze do Omasz.pl
3. Omasz.pl przesyła zareklamowany towar do producenta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Omasz.pl odsyła towar na własny koszt.
4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Omasz.pl
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty pokrywa Klient.