Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMASZ.PL
 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Sklep Internetowy Omasz.pl działający pod adresem http://www.omasz.pl, stanowi internetową platformę sprzedażową prowadzoną przez Omasz.pl. Adres e-mail: omasz@omasz.pl; tel. +48 616 242 757.
2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Omasz.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Omasz.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Omasz.pl lub jego elementów technicznych, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Omasz.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Omasz.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Omasz.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Omasz.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Omasz.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.   
6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu przez Klienta.
7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:
 - Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.omasz.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Omasz.pl;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Omasz.pl
Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Dowód zakupu - faktura VAT lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Omasz.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 


§ 2. Opis produktów
 

1. Wszystkie produkty oferowane przez Omasz.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyjątkiem artykułów, w których opisie zawarto dodatkowe uwagi.
2. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w polskich złotych. W chwili złożenia zamówienia przez Klienta cena podana przy każdym towarze jest wiążąca.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 


§ 3. Rejestracja i logowanie
 

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.omasz.pl wybrać przycisk „zaloguj”, a następnie wypełnić adres e-mail w polu „stwórz konto”. W celu dokończenia rejestracji należy  podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Omasz.pl danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
4. Po dokonaniu czynności, Omasz.pl prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą dane logowania: login - adres email oraz hasło.
5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może uzupełnić swoje dane podając imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, PESEL, adres. Przy zakładaniu konta Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Omasz.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Klienta danych. W przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych Omasz.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta.
7. W zakładce „Moje konto” klient może dokonać zmiany danych, a także zmiany hasła.
 


§ 4. Składanie zamówień
 

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej http:www.omasz.pl.
2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując   produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
3. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia oraz możliwości częściowej realizacji, wydłużonego czasu realizacji, rezygnacji z całości zamówienia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
6. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 6 – 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego) w terminie 3 dni, Omasz.pl może anulować zamówienie w całości. 
7. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 – 10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry,
8. Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
9. Klient może wprowadzać zmiany lub wycofać zamówienie wyłącznie do momentu zatwierdzenia zamówienia przez pracownika Omasz.pl. Wszystkie zmiany prosimy kierować e-mailem pod adres omasz@omasz.pl lub telefonicznie pod nr +48616242757. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 


§ 5. Realizacja zamówień
 

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Omasz.pl odpowiedzi z potwierdzeniem złożonego zamówienia. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w następny dzień roboczy.
2. Towary dostępne w magazynie wysyłane są do Klienta najpóźniej następnego dnia roboczego.
3. Koszt dostawy towaru określony jest w formularzu wyboru wysyłki oraz przy podsumowaniu zamówienia. Koszt transportu uzależniony jest od wielkości przesyłki, wyboru formy dostawy oraz płatności. Orientacyjny koszt przesyłki obliczany jest automatycznie w momencie składania zamówienia.

4. Zamówienia o wartości powyżej 1000zł na towary niegabarytowe, o wadze nieprzekraczającej 30kg oraz płatne z góry, objęte są darmową dostawą. Koszt dostawy towarów niegabarytowych oraz towarów o wadze powyżej 30kg ustalany jest indywidualnie.
5. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta firmą kurierską – zazwyczaj następnego dnia roboczego od momentu przekazaniu przesyłki z naszego magazynu.
6. Omasz.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się firmy kurierskiej z umowy obsługi przewozowej.
7. Omasz.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który przy wcześniejszych zamówieniach nie odebrał przedmiotu zamówienia, lub nie uregulował wszystkich zaległości.
8. Towary wysyłane są zawsze z dowodem zakupu, tj.: paragon lub faktura VAT.
9. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
      – za pobraniem – gotówka płatna kurierowi przy odbiorze towaru.
      – przelewem – towar wysyłany jest po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sprzedawcy.
      – przelewem przy użyciu elektronicznej formy płatności w bramce płatniczej - klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia za pomocą portalu płatniczego. Towar wysyłany jest po potwierdzeniu przez portal płatniczy zrealizowania zapłaty.
10. Zapłata za pobraniem dotyczy wyłącznie zamówień do 2.000 PLN (brutto).
11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, omasz.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
12. Na podstawie art. 535 KODEKSU CYWILNEGO – „Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.” – towar dostarczony do Klienta musi zostać odebrany. Wszystkie ewentualne zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane tylko po odebraniu przesyłki przez Klienta. Każde nieodebranie przesyłki, będzie skutkowało obciążeniem Klienta kosztami transportu w obie strony (magazyn – adres klienta – magazyn).

 


§ 6. Rezygnacja z zamówienia, zwrot towaru 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Omasz.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie stosownego oświadczenia wysyłanego na omasz@omasz.pl.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
3. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.  W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Omasz.pl o odstąpieniu od umowy.
5. Konsument, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko), na przesyłce w widocznym miejscu powinien widnieć napis „ZWROT”. Nie zastosowanie się do powyższych wymagań będzie uniemożliwiało skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Konsument.
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Omasz.pl zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeśli Konsument  wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, dostępny sposób dostarczenia oferowany przez Omasz.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  
7. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem bankowym na wskazane konto bankowe przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Omasz.pl zwróconego towaru.
8. Omasz.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Konsumenta za pobraniem.

9. Zgodnie z art. 38. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
      - świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
      - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
      - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
      - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
      - zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

 


§ 7. Zasady postępowania reklamacyjnego
 

1. Składając reklamację należy wysłać do Omasz.pl reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie Sklepu internetowego Omasz.pl.
2. Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym wadliwy towar dotrze do Omasz.pl
3. Omasz.pl przesyła zareklamowany towar do producenta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Omasz.pl odsyła towar na własny koszt.
4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Omasz.pl
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 


§ 8. Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie, Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, a brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, wykonanie obowiązków gwarancyjnych i serwisowych, komunikacji w celu wykonania umowy.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Omasz.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sklepu Internetowego, mogą być one udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi Sklep współpracuje przy dostarczaniu produktów.
3. Na podstawie art. 6 ust.1 b i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na naszej stronie internetowej dostępna jest treść "Polityki Prywatności sklepu Omasz".
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.


§ 9. Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Omasz.pl oraz Klienta umowy sprzedaży towarów. Treść Regulaminu jest dla Stron obowiązująca wraz z momentem złożenia przez Klienta zamówienia. Składający zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Omasz.pl, producentów, dostawców lub firm współpracujących.
3. Numery części podano tylko dla celów porównawczych, często nie są częściami oryginalnymi. Zastrzegamy sobie prawo do zmian opisów towaru i ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice produktów widocznych na zdjęciach i w opisach.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny.